Kradzież tablic rejestracyjnych oraz inne kłopotliwe sprawy.

...czyli jak załatwić kłopotliwe sprawy w wydziale komunikacji.

Co zrobić w przypadku kradzieży/zgubienia tablic rejestracyjnych należy:

JLR

- jak najszybciej zgłosić kradzież/utratę tablic rejestracyjnych na policji. Im szybciej to zrobisz tym mniejsze ryzyko, że ktoś wykorzysta Twoje tablice do celów przestępczych.;

Przygotuj dokumenty:
- wniosek właściciela o wydanie wtórnika (jeżeli pojazd jest współwłasnością, na wniosku wymagany jest podpis wszystkich współwłaścicieli),
- dowód rejestracyjny pojazdu;
- kartę pojazdu jeżeli była wydana;
- zniszczone tablice lub pozostałą tablicę rejestracyjną (jeśli skradziono tylko jedną);
- oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu tablic (pod odpowiedzialnością karną) natomiast w przypadku kradzieży wymagane jest dodatkowo zaświadczenie wydane przez Policję;
- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem), a gdy właścicielem pojazdu jest firma – aktualny odpis z KRS.

Odwiedź wydział komunikacji
-Urząd zamówi wtórnik u producenta. Przy odbiorze tablicy/tablic potrzebna będzie ważna polisa OC oraz dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Co zrobić aby zamówić nalepkę kontrolną?

JLR

Aby wymienić nalepkę kontrolną lub znaki legalizacyjne tablicy rejestracyjnej, należy zgromadzić takie same dokumenty jak w przypadku wtórnika tablic rejestracyjnych (składając wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej, nie trzeba przynosić tablic).