Jak zarejestrować zabytkowy samochód

...czyli co jest potrzebne, aby sprawnie go zarejestrować

Rejestracja samochodu zabytkowego

Aby zarejestrować samochód jako zabytkowy musi on spełniać następujące warunki:

- jest nieprodukowany co najmniej od 15 lat;
- musi mieć co najmniej 25 lat został uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę za unikatowy lub o szczególnym znaczeniu dla udokumentowania  historii motoryzacji;
- musi mieć co najmniej 75% oryginalnych części;

Kryterium wieku nie stosuje się do pojazdów:
produkowanych za pomocą specjalnych rozwiązań technicznych;
w limitowanej ilości;
będących prototypami serii;
należących do osób sławnych;
związanych z istotnymi wydarzeniami historycznymi.

Wypełnij kartę ewidencyjną zabytków ruchomych techniki:

Możesz skorzystać z pomocy rzeczoznawcy z listy wskazanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt takiej usługi wynosi kilkaset złotych i zależy od czasu i trudności kompletowania informacji o pojeździe. Opinia rzeczoznawcy zawiera również opis techniczny stanu pojazdu, który należy przedstawić podczas badania rejestracyjnego. Wpis do ewidencji zabytków jest bezpłatny.
- Kartę złóż u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji zabytków udaj się na jednorazowy dla pojazdów zabytkowych przegląd techniczny.

Przygotuj właściwe dokumenty:

- dowód własności samochodu (faktura VAT lub umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny);
- dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego braku oświadczenie o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego;
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana);
- dotychczasowe tablice rejestracyjne samochodu;
- wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków lub o wpisie do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub kartę ewidencyjną potwierdzającą wpis do inwentarza muzealiów;
- dokument z urzędu celnego potwierdzający zapłatę akcyzy, lub zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy;
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
- oświadczenie wprowadzającego pojazd o podleganiu obowiązkowi zapewnieniu sieci zbierania pojazdów (jest zazwyczaj na fakturze) lub dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (500 zł). Przelewu dokonaj na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie informacje, w tym aktualną wysokość opłaty znajdziesz na stronie www.nfosigw.gov.pl,
- jeżeli pojazd pochodzi z Unii Europejskiej – zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
- jeżeli pojazd pochodzi spoza Unii Europejskiej – wymagany jest dowód odprawy celnej przywozowej (SAD) uwzględniający wysokości opłat z tytułu cła, akcyzy i VAT.

Przygotuj się do wizyty w wydziale komunikacji

- Skompletuj w/w dokumenty i zrób ich kopie,
- Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu. Wniosek możesz pobrać ze strony wydziału komunikacji.
- Sprawdź, czy można z wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji (unikniesz stania w kolejce),
- Sprawdź, czy opłaty rejestracyjne można uiścić w kasie wydziału komunikacji. Jeżeli nie, przelej je na właściwy rachunek bankowy i zabierz na wizytę potwierdzenie przelewu,
- Pamiętaj, aby najpóźniej w dniu rejestracji ubezpieczyć samochód! Możesz zrobić u dealera sprzedającego samochód, dowolnego ubezpieczyciela lub sam, przez Internet,

Odwiedź wydział komunikacji

- Pamiętaj, aby mieć przy sobie dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem.
     - Jeżeli pojazd jest współwłasnością, wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.
   - Jeżeli właścicielem jest osoba prawna, wymagany jest odpis z KRS. Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwiać tylko osoby z upoważnieniem.
- w wydziale komunikacji otrzymasz:
      * decyzję o czasowej rejestracji pojazdu,
      * pozwolenie czasowe ważne przez 30 dni (tzw. miękki dowód),
      * tablice rejestracyjne,
      * nakleję kontrolną.

Odbierz dokumenty potwierdzające rejestrację

- Przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego idź ponownie do wydziału komunikacji.
- Zwróć pozwolenie czasowe, przedstaw ważną polisę OC i odbierz:
      * decyzję o rejestracji pojazdu,
      * dowód rejestracyjny z wpisem "AUTO ZABYTKOWE".