Formalności przy kupnie samochodu - porady

Umowa kupna-sprzedaży

Gdy już znajdziemy samochód który chcemy kupić, ustalimy cenę, musimy sfinalizować transakcje podpisując umowę kupna-sprzedaży. Umowa powinna zawierać miejscowość i datę sporządzenia, wszelkie dane osobowe sprzedającego i kupującego takie jak: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, informacje z dowodów osobistych, PESEL i NIP. W dokumencie muszą również znaleźć się dane i opis pojazdu czyli: Marka i model pojazdu, numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny, pojemność i rok produkcji. Powinna także znaleźć się informacja o ustalonej cenie samochodu oraz informacja, że kupujący jest świadomy stanu technicznego pojazdu. Umowa powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednaj dla każdej ze stron. Umowa musi być podpisana przez dwie strony, na obu egzemplarzach.

Kolejną ważną rzeczą jest wypełnienie razem ze sprzedającym (druku PCC-3) deklaracji potrzebnej do opłacenia 2 % podatku od czynności cywilno prawnych. W ciągu 14 dni od daty zakupu należy zapłacić ten podatek, w przeciwnym razie będą naliczane odsetki.

Zanim odjedziemy nowym nabytkiem musimy sprawdzić, czy posiada on ważny przegląd techniczny, i czy ma opłacone ubezpieczenie OC. Jeżeli tak nie jest nasz nowo zakupiony pojazd będziemy musieli przetransportować lawetą, ponieważ jazda bez ważnego badania technicznego lub bez opłaconego OC jest nielegalna.

Jak zarejestrować samochód?

Zakupiony samochód należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży. Najmniej problemów jest z zarejestrowaniem nowego samochodu zakupionego w salonie lub używanego samochodu zakupionego w komisie. Na podstawie faktury VAT wszystko załatwiamy w urzędzie. W przypadku kupna samochodu używanego od osoby fizycznej, mamy do załatwienia więcej formalności. W pierwszej kolejności opłacamy podatek od czynności cywilno-prawnych. Następnie udajemy się do urzędu komunikacji, gdzie musimy przedstawić następujące dokumenty:

- umowa kupna sprzedaży,
- zaświadczenie o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana).

W przypadku, gdy samochód był kupiony od osoby prowadzącej działalność gospodarczą, musimy poprosić o kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej( autentyczność kopii musi być potwierdzona przez notariusza). Oprócz dokumentów, do wydziału komunikacji musimy dostarczyć stare tablice rejestracyjne. W urzędzie komunikacji uiszczamy wszelkie opłaty rejestracyjne. Po uiszczeniu opłat otrzymujemy nowe tablice rejestracyjne(chyba, że samochód był zarejestrowany w tej samej gminie- wówczas urząd wydaje nowe naklejki na tablice i do dowodu rejestracyjnego), oraz tymczasowy dowód rejestracyjny, tzw. „Miękki” dowód, który jest ważny na miesiąc. Po ok. 2-4 tygodniach powinniśmy otrzymać już właściwy „Twardy” dowód rejestracyjny.

Ubezpieczenie pojazdu.

Kupując samochód używany nabywamy również polisę którą opłacił poprzedni właściciel. Mamy 30 dni na jej wypowiedzenie, w przeciwnym razie będzie ona ważna do końca okresu jej ważności. Jeżeli przerejestrujemy auto na siebie, to w tym samym dniu, a najpóźniej w kolejnym dniu roboczym powinniśmy zgłosić ten fakt w zakładzie ubezpieczeniowym, który dokona odpowiedniej adnotacji na polisie ubezpieczeniowej OC. Jeżeli nasze zniżki są większe od zniżek zbywcy, warto poprosić zakład ubezpieczeniowy o rekalkulacje zniżki. Wygasająca polisa jest automatycznie odnawiana na kolejny okres ubezpieczenia, jeżeli nowy właściciel nie wypowie takiej umowy najpóźniej 1 dzień przed jej końcem. Oznacza to, że jeżeli nie chcemy kontynuować polisy poprzedniego właściciela do końca jej ważności, musimy ją wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem. W przeciwnym razie polisa będzie automatycznie odnowiona na 12 miesięcy w tym samym zakładzie ubezpieczeń, i będziemy zobowiązani do opłaty składki w tym zakładzie.